Veel gestelde vragen

Hieronder vinden jullie vragen en het antwoord dat er op dit moment op te geven is. We passen de teksten direct aan op het moment dat er iets met betrekking tot de vraag is te melden. 

Wat is een IKC?

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een organisatie waar kinderen van 0 tot 12 jaar zich, door een doorgaande lijn op pedagogisch en didactisch gebied, zich optimaal kunnen ontwikkelen. In een IKC zijn onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuteropvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen samengevoegd. 

Wat zijn de voordelen voor de vorming van een IKC?

Het College van Bestuur van Allente zegt hier het volgende over:

De kenmerkende typering van een IKC is dat het één organisatie met één leiding met één team is, die werken vanuit één visie en één missie. Zowel de bestuurlijke visie alsook de typering van wat een IKC moet zijn, zijn door de Raden van Toezicht, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden, leidinggevenden en medewerkers van Allente diverse malen besproken en door hen als leidraad genomen voor de vormgeving van opvang en onderwijs binnen Allente.

Het vormen van één IKC heeft inhoudelijke, maar ook financiële, personele en praktische meerwaarde. Uitwisseling van nieuwe ideeën omtrent de vormgeving van opvang en onderwijs vindt beter plaats in één team dat elkaar regelmatig ontmoet in één gebouw en dat zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van de geboden opvang en onderwijs. Met het realiseren van één gebouw, waarin één organisatie wordt gehuisvest, zijn door gezamenlijke investeringen en gezamenlijk gebruik van ruimten meer mogelijkheden voor de kinderen te realiseren dan in één gebouw, waarin twee onderwijslocaties worden gehuisvest. 
Door met elkaar één team te vormen komt kennisdeling over het de beste opvang en het beste onderwijs tussen medewerkers ook meer en beter op gang. Ook kunnen verkregen financiën vanuit het Rijk of andere instanties effectiever worden ingezet voor het personeel.

Is er sprake van een fusie tussen twee scholen? 

College van Bestuur van Allente:
Voorafgaande aan de beantwoording van de vraag is het even goed om tot een goede definiëring van de begrippen te komen. Hoewel goed voorstelbaar is dat de toekomstige situatie van De Phoenix en de Paus Johannesschool wordt ervaren of voelt als een fusie, is dit het formeel niet. Een fusie kan alleen wettelijk plaatsvinden tussen twee zelfstandige scholen. De Phoenix in Sint Pancras is een dislocatie (vroeger werd gesproken van een dependance) van De Phoenix in Broek op Langedijk, wat wel een zelfstandige school is. In alle bestuurlijke notities wordt daarom gesproken van een samenvoeging. 

Wat is de motivatie van het bestuur voor een samenvoeging van de huidige opvang- en twee onderwijslocaties tot één IKC (Integraal Kindcentrum)?


College van Bestuur van Allente:

Vanuit de bestuurlijke visie van Allente, zoals vastgelegd in de fusiedocumenten voorafgaande aan de totstandkoming van Allente, wordt een zo intensief mogelijke samenwerking tussen opvang en onderwijs nagestreefd. Hiermee willen we een ononderbroken ontwikkellijn voor kinderen mogelijk maken van 0 tot 12 jaar in een uitdagende en stimulerende omgeving, waardoor zij hun talenten kunnen ontdekken en verder kunnen benutten. De beste manier om dit te bereiken is het ontwikkelen van afzonderlijke opvang- en onderwijslocaties tot één IKC. 

Wanneer is de nieuwbouw IKC klaar?


De planning is dat het gebouw vanaf april 2024 in gebruik kan worden genomen. Alle opvang die op dit moment gehuisvest is op de Kastanjelaan én beide scholen zullen dan hun intrek in het gebouw nemen.  

Hoe beïnvloedt de nieuwbouw het samengaan van organisaties?


Wij maken onderscheid tussen inhoudelijke ontwikkelingen en een nieuw gebouw. Wel realiseren we ons dat keuzes in het ontwerp gevolgen heeft voor kinderen in de komende decennia. Dit betekent dat het aan eisen van 2023 en minimaal 2073 moet voldoen. Uiteindelijk zal het gebouw één integrale organisatie voor 0-12 jaar ondersteunen. In de tussentijd willen we er ook vanuit bestaande tradities in kunnen werken.

Waar is de Paus Johannesschool gehuisvest tot de nieuwbouw gereed is?

De Paus Johannesschool is gedeeltelijk gehuisvest in het gebouw van De Phoenix en gedeeltelijk in een noodgebouw naast De Phoenix. Op verzoek van beide teams zijn de onder-, midden- en bovenbouw van beide scholen zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst in beide gebouwen. BSO groep de Muizenhol is, net als Spijtebijt, gehuisvest in het gebouw van De Phoenix.

Wat wordt de grondslag van het IKC, aangezien openbaar en katholiek onderwijs samenkomen?


Anno 2021 zorgt de verzuiling in veel gemeenten steeds minder voor aparte besturen en schoolgebouwen. Allente is een voorbeeld van zo'n interzuilair (verschillende stromingen) bestuur; openbaar en katholiek in dit geval. Andere overwegingen zoals betere kwaliteit door samenwerking in een wijk of gemeente en meer mogelijkheden met één multifunctioneel gebouw zijn bepalender geworden.


College van Bestuur van Allente:
Het toekomstig IKC laat zich qua grondslag het beste typeren als ‘algemeen bijzondere school’. Kenmerkend voor het IKC is dat binnen deze organisatie gewerkt wordt vanuit de gelijkwaardige betekenis van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Binnen het IKC wordt ouders de mogelijkheid geboden de keuze te maken voor het volgen van godsdienstige vorming (aansluitend op de katholieke traditie) of op het gebied van humanistische vorming (aansluitend op traditie binnen openbaar onderwijs voor oudere kinderen) .

Welke rol spelen ouders in het proces? 


Er worden informatieve bijeenkomsten georganiseerd om ouders mee te nemen in het proces. Hierbij wordt input gevraagd aan ouders om te kijken wat er speelt en wat wij mee moeten nemen in de ontwikkeling. 

Op een aantal punten is instemming van de MR nodig. Voorafgaand aan een instemming worden er vragenlijst uitgezet onder alle ouders om te zorgen dat de MR namens de meerderheid van ouders spreekt.