Laatste nieuws 

Op deze pagina lees je welke ontwikkelstappen we gezet hebben en wat we kunnen melden over de acties in de komende tijd.  
Het projectteam actualiseert de informatie over de IKC ontwikkeling hier voortdurend. Iedereen kan daarmee op elk moment de informatie halen die past bij zijn of haar behoefte.

Hoera! Onze nieuwe naam is bekend! Uit 131(!) inzendingen is Het Vogelnest niet alleen meerdere keren ingezonden, maar ook na een uitvoerig stemproces waarin alle partijen betrokken waren, uitgekozen! 

Op dinsdag 28 en donderdag 30 november organiseren wij twee ouderbijeenkomsten om het schoolconcept aan alle ouders te presenteren. Je kan via deze link doorgeven op welke dag je wilt komen.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

De bouw vordert snel! Om alvast een indruk te geven van het gebouw kun je via deze link een filmpje van de vorderingen bekijken. 

Woensdag 15 november was de 3e IKC-visie avond van dit schooljaar. Met alle collega's van onderwijs en opvang hebben wij gesproken over onze pedagogische aanpak en onze 'grondhouding'.  

Maandag 9 oktober is er een ouderbijeenkomst in buurthuis De Geist. 
Bij deze bijeenkomst willen we ouders informeren over de schooltijden en willen we n.a.v. de vragenlijst meer input ophalen voor het schoolconcept.  

21 september hadden wij met alle medewerkers van het IKC een IKC-visie avond. Tijdens deze avond zijn de medewerkers van opvang en onderwijs verder het gesprek aan gegaan over de inrichting en over de kindreis op ons IKC. 

Sinds donderdag 25 mei is het officieel: 
Na de uitslagen van de vragenlijsten van beide scholen, hebben de MR'en van De Phoenix en de Paus Johannesschool hun akkoord gegeven op de samenvoeging van de locatie Phoenix Sint Pancras en de Paus Johannesschool op 1 brinnummer. 

Dit betekent dat vanaf nu de teams samen het schoolconcept gaan ontwikkelen. Samen met beide MR'en gaan we bespreken hoe we de ouders mee zullen nemen in dit proces. In de komende tijd zal aan ouders extra input worden gevraagd over wat voor hen belangrijk is in het onderwijs aan kind(eren). 

Donderdag 23 februari hebben wij samen met de kinderen gevierd dat het fundament klaar is en de bouw van het gebouw zelf nu écht ging beginnen! De kinderen werden met de rode loper verwelkomt 'in hun nieuwe school'. 

'Wij zijn het fundament van IKC SP' 
Niet de betonnen grondplaat is het fundament voor een mooi IKC, dat zijn de kinderen! 

De nieuwsbrieven over de ontwikkelingen richting het IKC, die naar de ouders van de scholen worden verstuurd, vindt u hier:
-wk43
-wk37
-wk12

Tijdpad 

februari 2024

De prognose van oplevering van de nieuwe huisvesting staat nu op eind februari 2024. Het precieze moment van verhuizen is nog niet vastgelegd.  
Bij ingebruikname van het gebouw werken de groepen nog volgens het oude schoolconcept (PJS of PHX).  Groep 1/2 stroomt vanaf schooljaar 24-25 in volgens het nieuwe schoolconcept. 

december 2023

Besluitvorming over de schooltijden en het schoolconcept.

november 2023

Er wordt een ouderenquête over de schooltijden uitgezet.

november 2023

Schoolconcept (startversie) wordt ter instemming voorgelegd aan de oudergeleding van de MR. Voorafgaand aan deze instemming worden ouderbijeenkomsten georganiseerd pp 28 en 30 november. Na de presentatie van het schoolconcept wordt een ouderenquête uitgezet.

25 mei 2023

Er is op 25-05-2023 door beide MR'en van De Phoenix SP en de Paus Johannesschool instemming gegeven voor samenvoeging van beide scholen tot één brinnummer. 

mei 2023

Er zijn ouderbijeenkomsten voor beide scholen geweest, waarin de uitslag van de vragenlijsten gepresenteerd is. De presentatie van de Paus Johannesschool vind je hier. De presentatie van De Phoenix vind je hier. 

maart 2023

Vragenlijst naar ouders wordt uitgezet.

januari 2023

Er zijn drie ouderinformatieavonden geweest, waarin wij de ouders van alle partijen hebben meegenomen in het proces en het tijdspad. De presentatie van deze avond vind je hier. 

november 2022

Start bouw nieuwe IKC.

5 september 2022

Start sloop Paus Johannesschool.

schooljaar 2022 - 2023

Alle domeinen van beide scholen zitten zoveel mogelijk bij elkaar in de gebouwen. De leerkrachten kunnen zo al steeds meer de samenwerking en afstemming met elkaar opzoeken. Er wordt per domein aan een gezamenlijk thema gewerkt. Een creatieve startactiviteit of afsluiting kan school-doorbroken worden georganiseerd. Zo leren de kinderen elkaar al kennen. Ook het buitenspelen gaat per domein gezamenlijk. 

Schooljaar 2021-2022


Vlak voor de zomervakantie is de Paus Johannesschool verhuist naar het gebouw van De Phoenix en het tijdelijke gebouw.
Er heeft in oktober een ouderavond plaatsgevonden. Het uitgebreide verslag dat in december met ouders is gedeeld, gaf de inhoud van de deelsessies weer:
1. (Tijdelijke) huisvesting - proces en tekeningen over de (tijdelijke) huisvesting werden toegelicht.
2. IKC visie - onze visie op basis van onze belofte en de vier leeftijdsdomeinen met een doorgaande lijn op inhoudelijk, pedagogisch en didactisch gebied.
3. Onderwijs in de toekomst - hoe ziet een IKC eruit als je uitgaat van wat de kinderen in de toekomst nodig hebben?
4. Groep én individu - kinderen zijn onderdeel van een basisgroep met een vaste mentor, maar bij ons aanbod wordt gekeken naar het individu. Wat heeft ieder kind nodig om te kunnen groeien en de volgende stap te maken?
5. Haal t beste uit je brein - het belang van het volgen van de ontwikkeling van het brein passend bij de leeftijd is uitgelegd, alsmede het ontwikkelen van de executieve functies.
6. Toelichting keuzes door bestuur - het bestuur gaf antwoord op vragen over de keuze om twee scholen samen te voegen tot één school, alsook over de identiteit van het IKC. De antwoorden van het bestuur zijn hier terug te lezen.
Sept. 2021 Informatieavond buurtbewoners voor de nieuwbouwplannen.
Aug. 2021  Op basis van de inbreng van de teamleden in mei en juni, heeft de architect een onderbouwd ontwerp kunnen maken voor het IKC. Eind augustus is deze gepresenteerd aan de teams en de oudergeledingen van MR en LOR. De schetsen die geen tot weinig toelichting nodig hebben, zijn hier al te bekijken. 

Voorjaar 2021


Teams en medezeggenschapsraden onderzochten onder begeleiding en in een hele goede sfeer op welke gemeenschappelijke waarden en visie de samenwerking moet gaan berusten. Op deze pagina staat een aanzet hierover die in september werd uitgewerkt. 
 

In een brief werd het waarom en hoe met betrekking tot een IKC in Sint Pancras toegelicht aan de ouders en verzorgers. Tegelijkertijd kwam deze website beschikbaar. Daarmee is en blijft de informatie continu beschikbaar en niet afhankelijk van periodieke nieuwsbrieven.