Laatste nieuws 

Op deze pagina lees je welke ontwikkelstappen we gezet hebben en wat we kunnen melden over de acties in de komende tijd.  
Het projectteam actualiseert de informatie over de IKC ontwikkeling hier voortdurend. Iedereen kan daarmee op elk moment de informatie halen die past bij zijn of haar behoefte.

Sinds donderdag 25 mei is het officieel: 
Na de uitslagen van de vragenlijsten van beide scholen, hebben de MR'en van De Phoenix en de Paus Johannesschool hun akkoord gegeven op de samenvoeging van de locatie Phoenix Sint Pancras en de Paus Johannesschool op 1 brinnummer. 

Dit betekent dat vanaf nu de teams samen het schoolconcept gaan ontwikkelen. Samen met beide MR'en gaan we bespreken hoe we de ouders mee zullen nemen in dit proces. In de komende tijd zal aan ouders extra input worden gevraagd over wat voor hen belangrijk is in het onderwijs aan kind(eren). 

Woensdag 10 mei was er een IKC avond voor de medewerkers van onderwijs en opvang. Het doel van deze avond was ontmoeten en verbinden met elkaar. De medewerkers zijn het gesprek aan gegaan over onderwerpen als, inrichting, pedagogisch beleid, praktische afspraken, etc. 

Na deze gesprekken speelden de collega's een uniek 30 Seconds spel met woorden over het IKC. Dit spel zorgde ervoor dat de collega's van onderwijs en opvang elkaar leerden kennen, maar ook dat ze elkaars taal leren spreken! De collega's vonden het een zeer waardevolle avond. 

Donderdag 23 februari hebben wij samen met de kinderen gevierd dat het fundament klaar is en de bouw van het gebouw zelf nu écht ging beginnen! De kinderen werden met de rode loper verwelkomt 'in hun nieuwe school'. 

'Wij zijn het fundament van IKC SP' 
Niet de betonnen grondplaat is het fundament voor een mooi IKC, dat zijn de kinderen! 

De betonnen grondplaat is door de kinderen mooi versierd met stoepkrijt en we hebben samen het Kinderen voor Kinderen lied 'Klaar voor de start' gezongen als startsein voor de start van de bouw van het gebouw zelf. 

De nieuwsbrieven over de ontwikkelingen richting het IKC, die naar de ouders van de scholen worden verstuurd, vindt u hier:
-wk8
-wk12

Tijdpad 

januari 2024

De start van de bouw wordt sterk beïnvloed door de duur van de materiaalleveringen. De prognose van oplevering van de nieuwe huisvesting staat nu op 01-01-2024.  
Bij ingebruikname van het gebouw werken de groepen nog volgens het oude schoolconcept (PJS of PHX).  Nieuwe groepen stromen in volgens het nieuwe schoolconcept. 

november 2023

Schoolconcept (startversie) wordt ter instemming voorgelegd aan ouders. Voorafgaand aan deze instemming worden ouderbijeenkomsten georganiseerd.

mei 2023

Er is op 25-05-2023 door beide MR'en van De Phoenix SP en de Paus Johannesschool instemming gegeven voor samenvoeging van beide scholen tot één brinnummer. 

mei 2023

Er zijn ouderbijeenkomsten voor beide scholen geweest, waarin de uitslag van de vragenlijsten gepresenteerd is. De presentatie van de Paus Johannesschool vind je hier. De presentatie van De Phoenix vind je hier. 

maart 2023

Vragenlijst naar ouders wordt uitgezet.

januari 2023

Er zijn drie ouderinformatieavonden geweest, waarin wij de ouders van alle partijen hebben meegenomen in het proces en het tijdspad. De presentatie van deze avond vind je hier. 

november 2022

Start bouw nieuwe IKC.

5 september 2022

Start sloop Paus Johannesschool.

schooljaar 2022 - 2023

Alle domeinen van beide scholen zitten zoveel mogelijk bij elkaar in de gebouwen. De leerkrachten kunnen zo al steeds meer de samenwerking en afstemming met elkaar opzoeken. Er wordt per domein aan een gezamenlijk thema gewerkt. Een creatieve startactiviteit of afsluiting kan school-doorbroken worden georganiseerd. Zo leren de kinderen elkaar al kennen. Ook het buitenspelen gaat per domein gezamenlijk. 

Schooljaar 2021-2022


Vlak voor de zomervakantie is de Paus Johannesschool verhuist naar het gebouw van De Phoenix en het tijdelijke gebouw.
Er heeft in oktober een ouderavond plaatsgevonden. Het uitgebreide verslag dat in december met ouders is gedeeld, gaf de inhoud van de deelsessies weer:
1. (Tijdelijke) huisvesting - proces en tekeningen over de (tijdelijke) huisvesting werden toegelicht.
2. IKC visie - onze visie op basis van onze belofte en de vier leeftijdsdomeinen met een doorgaande lijn op inhoudelijk, pedagogisch en didactisch gebied.
3. Onderwijs in de toekomst - hoe ziet een IKC eruit als je uitgaat van wat de kinderen in de toekomst nodig hebben?
4. Groep én individu - kinderen zijn onderdeel van een basisgroep met een vaste mentor, maar bij ons aanbod wordt gekeken naar het individu. Wat heeft ieder kind nodig om te kunnen groeien en de volgende stap te maken?
5. Haal t beste uit je brein - het belang van het volgen van de ontwikkeling van het brein passend bij de leeftijd is uitgelegd, alsmede het ontwikkelen van de executieve functies.
6. Toelichting keuzes door bestuur - het bestuur gaf antwoord op vragen over de keuze om twee scholen samen te voegen tot één school, alsook over de identiteit van het IKC. De antwoorden van het bestuur zijn hier terug te lezen.
Sept. 2021 Informatieavond buurtbewoners voor de nieuwbouwplannen.
Aug. 2021  Op basis van de inbreng van de teamleden in mei en juni, heeft de architect een onderbouwd ontwerp kunnen maken voor het IKC. Eind augustus is deze gepresenteerd aan de teams en de oudergeledingen van MR en LOR. De schetsen die geen tot weinig toelichting nodig hebben, zijn hier al te bekijken. 

Voorjaar 2021


Teams en medezeggenschapsraden onderzochten onder begeleiding en in een hele goede sfeer op welke gemeenschappelijke waarden en visie de samenwerking moet gaan berusten. Op deze pagina staat een aanzet hierover die in september werd uitgewerkt. 
 

In een brief werd het waarom en hoe met betrekking tot een IKC in Sint Pancras toegelicht aan de ouders en verzorgers. Tegelijkertijd kwam deze website beschikbaar. Daarmee is en blijft de informatie continu beschikbaar en niet afhankelijk van periodieke nieuwsbrieven.