Laatste nieuws 

Op deze pagina lees je welke 
ontwikkelstappen we hebben gezet voor de vorming van het IKC.

Schoolconcept

Sinds de goedkeuring eind mei op het brin-nummer, zijn we bezig geweest met het startschoolconcept van de school. De basis van het schoolconcept staat, hier hebben we samen veel tijd en energie in gestoken. Met de input vanuit ouders en alle collega’s, de wet- en regelgeving vanuit de onderwijsinspectie en de huidige onderzoeksresultaten in het onderwijs, maar ook de dingen die we al deden waar we heel tevreden over zijn, ligt er nu een concept van waaruit we als team graag gaan werken en op door willen ontwikkelen. Deze hebben we aan jullie afgelopen dinsdag en donderdag gepresenteerd en via de mail verstuurd.

Omdat we jullie vanuit de basis willen meenemen en zeker willen weten dat het doorontwikkelen van deze basis door ouders wordt gedragen, leggen we deze voor en laten we jullie stemmen. Met deze stemming zal de MR een besluit nemen of we wel/niet door kunnen gaan met de uitwerking.

In dit concept staat waarom en hoe we kijken naar bepaalde onderwijsonderdelen. Indien we een akkoord krijgen, zullen we uitwerken wat deze uitspraken betekenen voor de uitvoering; hoe we de dingen gaan doen, dan wordt duidelijker hoe dit echt zichtbaar is in de groepen.

Nieuws

De presentatie over het schoolconcept kunt u hier terugkijken. Wij hebben hier een voice-over aan toegevoegd om het extra toe te lichten. 

Hoera! Onze nieuwe naam is bekend! Uit 131(!) inzendingen is IKC Het Vogelnest niet alleen meerdere keren ingezonden, maar ook na een uitvoerig stemproces waarin alle partijen betrokken waren, uitgekozen! 

Op dinsdag 28 en donderdag 30 november hebben wij twee ouderbijeenkomsten georganiseerd om het schoolconcept aan alle ouders te presenteren. 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

De bouw vordert snel! Om alvast een indruk te geven van het gebouw kun je via deze link een filmpje van de vorderingen bekijken. 

Woensdag 15 november was de 3e IKC-visie avond van dit schooljaar. Met alle collega's van opvang en onderwijs hebben wij gesproken over onze pedagogische aanpak en onze 'grondhouding'.  

Maandag 9 oktober was er een ouderbijeenkomst in buurthuis De Geist. 
Bij deze bijeenkomst hebben we ouders geïnformeerd over de schooltijden en hebben we n.a.v. de vragenlijst meer input opgehaald voor het schoolconcept.  

21 september hadden wij met alle medewerkers van het IKC een IKC-visie avond. Tijdens deze avond zijn de medewerkers van opvang en onderwijs verder het gesprek aan gegaan over de inrichting en over de Kindreis op ons IKC. 

Sinds donderdag 25 mei is het officieel: 
Na de uitslagen van de vragenlijsten van beide scholen, hebben de MR'en van De Phoenix en de Paus Johannesschool hun akkoord gegeven op de samenvoeging van de locatie Phoenix Sint Pancras en de Paus Johannesschool op 1 brinnummer. 

Donderdag 23 februari hebben wij samen met de kinderen gevierd dat het fundament klaar is en de bouw van het gebouw zelf nu écht ging beginnen! De kinderen werden met de rode loper verwelkomt 'in hun nieuwe school'. 

'Wij zijn het fundament van IKC SP' 
Niet de betonnen grondplaat is het fundament voor een mooi IKC, dat zijn de kinderen! 

De nieuwsbrieven over de ontwikkelingen richting het IKC, die naar de ouders van de scholen worden verstuurd, vindt u hier:
-wk43
-wk37
-wk12

februari 2024

De prognose van oplevering van de nieuwe huisvesting staat nu op eind februari 2024. Het precieze moment van verhuizen is nog niet vastgelegd.  
Bij ingebruikname van het gebouw werken de groepen nog volgens het oude schoolconcept (PJS of PHX).  Groep 1/2 stroomt vanaf schooljaar 24-25 in volgens het nieuwe schoolconcept. 

december 2023

Besluitvorming over de schooltijden en het schoolconcept.

november 2023

Er wordt een ouderenquête over de schooltijden uitgezet.

november 2023

Schoolconcept (startversie) wordt ter instemming voorgelegd aan de oudergeleding van de MR. Voorafgaand aan deze instemming worden ouderbijeenkomsten georganiseerd pp 28 en 30 november. Na de presentatie van het schoolconcept wordt een ouderenquête uitgezet.

25 mei 2023

Er is op 25-05-2023 door beide MR'en van De Phoenix SP en de Paus Johannesschool instemming gegeven voor samenvoeging van beide scholen tot één brinnummer. 

mei 2023

Er zijn ouderbijeenkomsten voor beide scholen geweest, waarin de uitslag van de vragenlijsten gepresenteerd is. De presentatie van de Paus Johannesschool vind je hier. De presentatie van De Phoenix vind je hier. 

maart 2023

Vragenlijst naar ouders wordt uitgezet.

januari 2023

Er zijn drie ouderinformatieavonden geweest, waarin wij de ouders van alle partijen hebben meegenomen in het proces en het tijdspad. De presentatie van deze avond vind je hier. 

november 2022

Start bouw nieuwe IKC.

5 september 2022

Start sloop Paus Johannesschool.

schooljaar 2022 - 2023

Alle domeinen van beide scholen zitten zoveel mogelijk bij elkaar in de gebouwen. De leerkrachten kunnen zo al steeds meer de samenwerking en afstemming met elkaar opzoeken. Er wordt per domein aan een gezamenlijk thema gewerkt. Een creatieve startactiviteit of afsluiting kan school-doorbroken worden georganiseerd. Zo leren de kinderen elkaar al kennen. Ook het buitenspelen gaat per domein gezamenlijk. 

Schooljaar 2021-2022


Vlak voor de zomervakantie is de Paus Johannesschool verhuist naar het gebouw van De Phoenix en het tijdelijke gebouw.
Er heeft in oktober een ouderavond plaatsgevonden. Het uitgebreide verslag dat in december met ouders is gedeeld, gaf de inhoud van de deelsessies weer:
1. (Tijdelijke) huisvesting - proces en tekeningen over de (tijdelijke) huisvesting werden toegelicht.
2. IKC visie - onze visie op basis van onze belofte en de vier leeftijdsdomeinen met een doorgaande lijn op inhoudelijk, pedagogisch en didactisch gebied.
3. Onderwijs in de toekomst - hoe ziet een IKC eruit als je uitgaat van wat de kinderen in de toekomst nodig hebben?
4. Groep én individu - kinderen zijn onderdeel van een basisgroep met een vaste mentor, maar bij ons aanbod wordt gekeken naar het individu. Wat heeft ieder kind nodig om te kunnen groeien en de volgende stap te maken?
5. Haal t beste uit je brein - het belang van het volgen van de ontwikkeling van het brein passend bij de leeftijd is uitgelegd, alsmede het ontwikkelen van de executieve functies.
6. Toelichting keuzes door bestuur - het bestuur gaf antwoord op vragen over de keuze om twee scholen samen te voegen tot één school, alsook over de identiteit van het IKC. De antwoorden van het bestuur zijn hier terug te lezen.
Sept. 2021 Informatieavond buurtbewoners voor de nieuwbouwplannen.
Aug. 2021  Op basis van de inbreng van de teamleden in mei en juni, heeft de architect een onderbouwd ontwerp kunnen maken voor het IKC. Eind augustus is deze gepresenteerd aan de teams en de oudergeledingen van MR en LOR. De schetsen die geen tot weinig toelichting nodig hebben, zijn hier al te bekijken. 

Voorjaar 2021


Teams en medezeggenschapsraden onderzochten onder begeleiding en in een hele goede sfeer op welke gemeenschappelijke waarden en visie de samenwerking moet gaan berusten. Op deze pagina staat een aanzet hierover die in september werd uitgewerkt. 
 

In een brief werd het waarom en hoe met betrekking tot een IKC in Sint Pancras toegelicht aan de ouders en verzorgers. Tegelijkertijd kwam deze website beschikbaar. Daarmee is en blijft de informatie continu beschikbaar en niet afhankelijk van periodieke nieuwsbrieven.