Veel gestelde vragen

Hieronder vinden jullie vragen en het antwoord dat er op dit moment op te geven is. We passen de teksten direct aan op het moment dat er iets met betrekking tot de vraag is te melden. Toegevoegde vragen markeren wij tijdelijk met 'NIEUW'.

Wat is een IKC?

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een organisatie waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen. In een IKC zijn onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen samengevoegd. 

NIEUW: Wat zijn de voordelen voor de vorming van een IKC?

Het College van Bestuur van Stichting Allente zegt hiet het volgende over:
De kenmerkende typering van een IKC is dat het één organisatie met één leiding met één team is, die werken vanuit één visie en één missie. Zowel de bestuurlijke visie alsook de typering van wat een IKC moet zijn, zijn door de Raden van Toezicht, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden, leidinggevenden en medewerkers van Allente diverse malen besproken en door hen als leidraad genomen voor de vormgeving van opvang en onderwijs binnen Allente.

Het vormen van één IKC heeft inhoudelijke, maar ook financiële, personele en praktische meerwaarde. Uitwisseling van nieuwe ideeën omtrent de vormgeving van opvang en onderwijs vindt beter plaats in één team dat elkaar regelmatig ontmoet in één gebouw en dat zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van de geboden opvang en onderwijs. Met het realiseren van één gebouw, waarin één organisatie wordt gehuisvest, zijn door gezamenlijke investeringen en gezamenlijk gebruik van ruimten meer mogelijkheden voor de kinderen te realiseren dan in één gebouw, waarin twee onderwijslocaties worden gehuisvest. 
Door met elkaar één team te vormen komt kennisdeling over het de beste opvang en het beste onderwijs tussen medewerkers ook meer en beter op gang. Ook kunnen verkregen financiën vanuit het Rijk of andere instanties effectiever worden ingezet voor het personeel.

NIEUW: Heeft het bestuur besloten tot een fusie tussen twee scholen?

College van Bestuur Allente:
Voorafgaande aan de beantwoording van de vraag is het even goed om tot een goede definiëring van de begrippen te komen. Hoewel goed voorstelbaar is dat de toekomstige situatie van De Phoenix en de Paus Johannesschool wordt ervaren of voelt als een fusie, is dit het formeel niet. Een fusie kan alleen wettelijk plaatsvinden tussen twee zelfstandige scholen. De Phoenix in Sint Pancras is een dislocatie (vroeger werd gesproken van een dependance) van De Phoenix in Broek op Langedijk, wat wel een zelfstandige school is. In alle bestuurlijke notities wordt daarom gesproken van een samenvoeging. 

NIEUW: Wat is de motivatie van het bestuur voor een samenvoeging van de huidige opvang- en twee onderwijslocaties tot één IKC (Integraal Kindcentrum)?

College van Bestuur Allente:
Vanuit de bestuurlijke visie van Allente, zoals vastgelegd in de fusiedocumenten voorafgaande aan de totstandkoming van Allente, wordt een zo intensief mogelijke samenwerking tussen opvang en onderwijs nagestreefd. Hiermee willen we een ononderbroken ontwikkellijn voor kinderen mogelijk maken van 0 tot 13 jaar in een uitdagende en stimulerende omgeving, waardoor zij hun talenten kunnen ontdekken en verder kunnen benutten. De beste manier om dit te bereiken is het ontwikkelen van afzonderlijke opvang- en onderwijslocaties tot één IKC. 

Wanneer is de nieuwbouw IKC klaar?

Het streven is dat in augustus 2023 de nieuwbouw gereed is. Volgens de prognoses krijgen álle kinderen, van 0 tot 13 jaar, vanaf dat moment daarbinnen een veilige plek. 

Hoe beïnvloedt de nieuwbouw het samengaan van organisaties?

Een stapel stenen verandert niet de werkwijzen en routines. Wij maken onderscheid tussen inhoudelijke ontwikkelingen en een nieuw gebouw. Wel realiseren we ons dat keuzes in het ontwerp gevolgen heeft voor kinderen in de komende decennia. Dit betekent dat het aan eisen van 2023 en minimaal 2073 moet voldoen. Uiteindelijk zal het gebouw één integrale organisatie voor 0-12 jaar ondersteunen. In de tussentijd willen we er ook vanuit bestaande tradities in kunnen werken.

Waar en wanneer komt er tijdelijke huisvesting ivm de nieuwbouw?

Afhankelijk van de aanbestedingstermijnen komt er tijdelijke huisvesting beschikbaar voor het onderwijs en de buitenschoolse opvang. Naast het huidige gebouw van de Phoenix wordt tijdelijke huisvestiging gerealiseerd. De verwachte planning is dat deze rondom de meivakantie 2022 in gebruik genomen zal worden. Zodra plaats, uitvoering etc definitief is zal deze gecommuniceerd worden.

NIEUW: Wat wordt de grondslag van het IKC, aangezien openbaar en katholiek onderwijs samenkomen?

Anno 2021 zorgt de verzuiling in veel gemeenten steeds minder voor aparte besturen en schoolgebouwen. Allente is een voorbeeld van zo'n interzuilair (verschillende stromingen) bestuur, openbaar en katholiek in dit geval. Andere overwegingen zoals betere kwaliteit door samenwerking in een wijk of gemeente en meer mogelijkheden met één multifunctioneel gebouw zijn bepalender geworden.
College van Bestuur Allente:
Het toekomstig IKC laat zich qua grondslag het beste typeren als ‘algemeen bijzondere school’. Kenmerkend voor het IKC is dat binnen deze organisatie gewerkt wordt vanuit de gelijkwaardige betekenis van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Binnen het IKC wordt ouders de mogelijkheid geboden vanuit persoonlijke overtuiging keuzes te maken voor het volgen van een aanbod voor hun kinderen op het gebied van godsdienstige vorming / katechese-onderwijs (aansluitend op de katholieke traditie), op het gebied van humanistische vorming (aansluitend op traditie binnen openbaar onderwijs voor oudere kinderen) of op het gebied van burgerschapsvorming (aansluitend op de kerndoelen vanuit de wet primair onderwijs voor alle kinderen).

Welke rol spelen ouders in het proces?  

Informatieve bijeenkomsten met grote groepen kunnen voor de zomer nog niet georganiseerd worden. Er is gekozen om wel de ouders van de medezeggenschapsorganen uit te nodigen om het proces in en met de teams te volgen. Zij hebben  de studiemomenten in mei en juni meegedaan.  En hebben daarmee zicht op de inhoudelijke richting, de onderbouwing ervan en de stappen die hierop zullen volgen.  

Naast actuele informatie op deze website, organiseren wij direct na de zomervakantie van de scholen bijeenkomsten voor de overige ouders en verzorgers. Op deze pagina staat wanneer deze zijn. 

Bij welke school moet ik mijn kind aanmelden?

Ouders kunnen hun kind(eren) bij beide scholen aanmelden en krijgen informatie over de desbetreffende school maar ook over de toekomst. 

Link naar de presentatie over het tijdpad & proces van 7 september

Klik hier om de presentatie te bekijken.